DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.acairco.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van de acairco-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Eltechno BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Eltechno BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Eltechno BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Eltechno BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Privacyverklaring Eltechno BV

Eltechno waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en uw bezoek aan onze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De Eltechno websites kunnen echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Eltechno respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Eltechno BV (acairco.nl) links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Eltechno worden aanbevolen. Eltechno aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Eltechno niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Wijzigingen

Eltechno BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.